Galerie

BERNARD DESCHEEMAEKER - WORKS OF ART

Helenalei 7, 2018 Antwerpen, België


Galerie

De galerie is gevestigd aan de Helenalei 7 te Antwerpen in een pand dat in 1911 door de Belgische Belle Epoque-architect Jacques De Weerdt is ontworpen.
Hoewel deze woning recent helemaal gerenoveerd is, zijn er binnenin nog talrijke resten van de oorspronkelijke Art Nouveau-versiering, zoals de vloertegels, de veelkleurige glasramen, enkele stucco-reliëfs en meerdere deuren.


Routebeschrijving

1. VANUIT BREDA of BERGEN OP ZOOM

Vanuit Utrecht-Breda (E 19) of Bergen op Zoom (A 12) rijdt u in Antwerpen de ring op richting Gent.
Op de ring kiest u afrit 4 : Berchem-Mortsel-Lier.
Op het einde van de afrit, slaat u aan de stoplichten rechtsaf richting Antwerpen-Centrum.
Nu rijdt u 1 km rechtdoor (u dwarst de brede Singel, rijdt langs een kerkje en passeert vervolgens vijf stoplichten) tot u aan een groot park komt.
Ter hoogte van dit park (links) en net voorbij een Saab-garage en het hoge Electrabel-gebouw (rechts) slaat u rechtsaf (= Lamorinièrestraat).
De Lamorinièrestraat volgt u 400 m. tot deze (aan een apotheek) een knik naar links maakt.
Hier slaat u rechtsaf (= Marialei).
De 1ste straat rechts is de Helenalei.

2. VANUIT EINDHOVEN-TURNHOUT of AKEN-HASSELT

Vanuit Eindhoven-Turnhout (E 314) of Aken-Hasselt (E 313) rijdt u in Antwerpen de ring op richting Gent.
Op de ring kiest u de eerste afrit, nl. afrit 4 : Berchem-Mortsel-Lier.
Voor verdere beschrijving zie hierboven (1).

3. VANUIT LILLE- KORTRIJK-GENT

Vanuit Rijsel-Kortrijk-Gent-Kennedytunnel (E 17) rijdt u in Antwerpen de ring op.
Op de ring kiest u afrit 5 : Berchem-Wilrijk (d.i. de 2de afrit na de Kennedytunnel).
Op het einde van de afrit, slaat u aan de stoplichten linksaf richting Berchem.
Aan de volgende stoplichten slaat u linksaf en rijdt u de brede Singel op tot aan de volgende stoplichten.
U slaat rechts de brede Jan van Rijswijcklaan in en
- volgt die tot op het einde,
- u blijft rechtdoor volgen doorheen het park,
- aan de stoplichten op het einde van het park moet u rechts voorsorteren (hier ziet u een Saab-garage en het hoge Electrabel-gebouw voor u).
Onmiddellijk voorbij het Electrabel-gebouw slaat U de Lamorinièrestraat rechts in.
De Lamorinièrestraat volgt u 400 m. tot deze (aan een apotheek) een knik naar links maakt.
Hier slaat u rechtsaf (= Marialei).
De 1ste straat rechts is de Helenalei.

4. VANUIT BRUSSEL-MECHELEN

Vanuit Brussel-Mechelen (E 19) rijdt u de Craeybeckxtunnel in waar u het linkerrijvak kiest (Antwerpen-Centrum - Berchem).
Vanaf de afrit blijft u ruim 1 km rechtdoor rijden (u passeert o.m. zeven stoplichten).
Op het einde van het park - d.i. aan de zevende stoplichten - moet u rechts voorsorteren (hier ziet u een Saab-garage en het hoge Electrabel-gebouw voor u).
Voor verdere beschrijving zie hierboven (3).

Locatie


Algemene voorwaarden:

1. De koper koopt de aangeboden kunstwerken in de staat waarin ze zich bevinden.

2. Alle verkopen geschieden in Euro of in de munteenheid van het land waar de klant is gevestigd.
- De BTW is altijd ten laste van de klant.
- Cash-betalingen van meer dan € 3.000,- worden niet aanvaard.

3. Bij bestelling is een voorschot verschuldigd van 10 % van het aankoopbedrag (met een minimum van € 300,-). Dit voorschot vervalt van rechtswege en komt dus toe aan de verkoper, indien de aankoop wordt geannuleerd.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient de factuur te zijn voldaan uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.

5. In geval de factuur onbetaald blijft bij vervaldatum, is er vanaf de vervaldag automatisch een conventionele intrest verschuldigd van 1 % per maand.

6. Het transport van de verkochte kunstwerken gebeurt op risico van de koper.

7. De authenticiteit van de verkochte kunstwerken wordt door de verkoper gegarandeerd.

8. In geval na de verkoop toch zou vastgesteld worden dat het om een opzettelijke vervalsing zou gaan (zoals beschreven in punt 9) verbindt de verkoper er zich toe het aankoopbedrag van het gekochte kunstwerk terug te betalen mits:
- binnen de vijf jaar na verkoop- of de factuurdatum, de verkoper, per aangetekend schrijven, wordt ingelicht van de intentionele vervalsing en ter zake de nodige bewijzen worden aangebracht ;
- het kunstwerk wordt teruggegeven en wel in de staat zoals het zich bij de aflevering bevond ;
- het kunstwerk inmiddels niet aan derden is doorverkocht.
In elk geval is de verkoper slechts gehouden tot terugbetaling van het oorspronkelijke aankoopbedrag zonder intresten, noch bijkomende kosten.
Deze garantie vervalt onherroepelijk vijf jaar na de verkoop- of de factuurdatum van het betreffende kunstwerk.
Bovendien geldt deze waarborg enkel voor de koper in persoon en kan deze waarborg bijgevolg niet overgedragen, noch ingeroepen worden door derden.

9. Een intentionele vervalsing betekent een nabootsing met de bedoeling de eigenaar op een dwaalspoor te brengen inzake de kunstenaar, de oorsprong, de datum of het tijdperk welke niet als dusdanig overeenstemt met in de beschrijving in de cataloog of op de factuur, en welke op de verkoop- of de factuurdatum een waarde had die duidelijk lager lag dan de waarde die het kunstwerk had moeten hebben indien het wel beantwoordde aan de beschrijving in kwestie.
Ondanks een "intentionele vervalsing" zoals hierboven omschreven, zal de koper geen enkel recht hebben zich te verhalen op de termen van deze voorwaarden wanneer
- de beschrijving in de cataloog of op de factuur op de verkoopdatum overeenstemde met de opinie algemeen aanvaard door de deskundigen en specialisten ;
- het mogelijk is vast te stellen dat het kwestieuze kunstwerk een "intentionele vervalsing" is, uitsluitend door middel van wetenschappelijke methodes die slechts aanvaard werden of bekend werden na de publicatie in de cataloog of na de omschrijving op de factuur.

10. De legale herkomst van de verkochte kunstwerken wordt door de verkoper gegarandeerd.

11. In geval na de verkoop toch zou vastgesteld worden dat het betrokken kunstwerk het voorwerp heeft uitgemaakt van een diefstal die minder dan 40 jaar voor de verkoop- of de factuurdatum is gepleegd, verbindt de verkoper er zich toe het aankoopbedrag van het gekochte kunstwerk terug te betalen mits:
- er van deze diefstal officieel aangifte is gedaan bij de bevoegde gerechtelijke instanties ;
- binnen de vijf jaar na de verkoop- of de factuurdatum, de verkoper, per aangetekend schrijven, wordt ingelicht van de betrokken diefstal en ter zake de nodige bewijzen worden aangebracht.
- het kunstwerk wordt teruggegeven en wel in de staat zoals het zich bij de aflevering bevond.
- het kunstwerk inmiddels niet aan derden is doorverkocht.
In elk geval is de verkoper slechts gehouden tot terugbetaling van het oorspronkelijke aankoopbedrag zonder intresten, noch bijkomende kosten.
Deze garantie vervalt onherroepelijk vijf jaar na de verkoop- of de factuurdatum van het kunstwerk.
Bovendien geldt deze waarborg enkel voor de koper in persoon en kan deze waarborg bijgevolg niet overgedragen, noch ingeroepen worden door derden.

12. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.